fbpx

Становище на КАЖИ за промените относно Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

фев. 7, 2019 | Право

Проектът за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие е изготвен в нарушение на редица национални и европейски нормативни актове:
Конституцията на Република България;
– Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска Конвенция);
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици;
Хартата за основните права на ЕС;
Закона за авторското право;
Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;
Директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар;
Директива 98/44/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения.

В изготвянето на този проект не са участвали представители на заинтересованата общественост. Съгласно Орхуската Конвенция, неправителствените и научни организации, работещи в областта на опазване на околната среда, имат право да получат информация на достатъчно ранен етап, за да участват в дискусията за изготвяне на нормативните актове. В случая е нарушено правото на заинтересованите страни (научни институти и неправителствени организации), чрез прилагане на научната си експертна компетентност в областта на биологичното разнообразие, да се включат в изготвянето на промените още преди те да бъдат подложени на обществено обсъждане.

Предложеният ЗИД на ЗБР не защитава природата и биологичното разнообразие, нито естествените местообитания на дивата флора и фауна, които са предмет на действащия ЗБР и европейските екологични директиви.

България е сред страните с най-богато биологично разнообразие в Европа, а чрез предложения проект се създават предпоставки за унищожаването му. Освен това, с проектозакона на ЗБР се цели да се заличат дългогодишни установени добри практики, които понастоящем са образец на европейско ниво за опазена природа.

Чрез промяната в § 1 се прави опит да се национализира цялата научна и друга информация, свързана с данни за местообитанията и видовете по приложения № 1, 2, 3 и 4 на ЗБР, без МОСВ или друга правителствена организация да има договор или споразумение с научната/те или др. организация/и за набиране на тези данни, като се нарушава авторското право и в някои случаи патентното право на законодателството на Р. България и ЕС. Чрез този ЗИД на ЗБР демонстративно е нарушен Законът за авторското право и сродните му права, Законът за патентите и регистрацията на полезните модели, Директивата на Европейския Парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар и Директива 98/44/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 6 юли 1998 г. относно правната закрила на биотехнологичните изобретения.

Считаме за абсурдно да се задължава всеки горски, природолюбител, рибар, ловец, берач на плодове или турист, посетил природата, да се отчита пред МОСВ и неговата администрация с това какво е видял или работил. Това е накърняващо човешките права изискване и е нарушение на Конституцията на Република България, Хартата за основните права на ЕС.

В изменението на § 3 текстът “… или където е подходящо възстановяване на природните местообитания“ олекотява съдържанието на чл. 5 и създава условия за корупционни практики, тъй като дава възможност на чиновника/ците да решава/т да се възстановяват или не на природните местообитания.

В предложените изменения към § 5 и § 11 с промяната на името на Националния съвет по биологичното разнообразие се понижава статусът на съвета, тъй като освен с мрежата Натура 2000, Съветът решава проблемите свързани с Раздел IX. „Въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата“, Раздел VII. „Планове за действие за растителни и животински видове“, Раздел II. „Защитени растителни и животински видове“ (извън Натура 2000) от ЗБР и много други въпроси. Лоша управленска практика е да се лиши ръководството на министерството от важни експертни оценки и предложения от различни страни и области, които предлага сега действащият Националния съвет по биологичното разнообразие.

В § 7 се ограничава възможността на Министерството да реагира при нови важни научни данни. Научното познание постоянно върви напред и с консервирането на чл. 10 и 12 законодателно обричаме ЗБР в морална закостенялост в областите на тези два члена.

В § 10 се погазва природозащитният статус на Закона за биологично разнообразие, като се дава възможност природозащитните изисквания и мерки да се заменят с икономически, социални и културни изисквания и мерки. С този текст се отваря широко прозореца за корупционни механизми в администрацията на МОСВ. Според нас тези изкушения са недопустими за български закон.

Изключително внимание обръщаме на § 15, където в чл. 67, ал. 1 отпада текстът “както и вносът, развъждането и отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети“. Тази промяна е изключително опасна и ще доведе до безконтролно внасяне, отглеждане и развъждане на неместни видове. Досега няма изобретена абсолютна затворена система, която да гарантира неизпускането на тези животни в природата. В зависимост от вида на тези видове, екземплярите, намерили своята свобода в нашата природа, могат без проблем да се превърнат в инвазивни видове и да изместят местните видове от местообитанията им на територията на България, дори и да не са регистрирани в списъка за инвазивни видове към ЕС.

Важно е да се подчертае, че МОСВ е въвел специален член 67a, който казва „Министерството на околната среда и водите организира и ръководи дейностите по отстраняването на навлезли в страната неместни видове, включително подвидове и вариетети, които биха застрашили естествени природни местообитания или местни видове от дивата флора и фауна.“ Предложенията по § 15 се намират в колизия с чл. 67а от ЗБР и Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове.

Превенцията по разпространение на неместните видове, които поради отглеждане, развъждане или внос биха могли да представляват опасност за биологичното разнообразие, е залегнала единствено в този член на ЗБР. Примери за нанесени щети от неприлагането на чл.67 вече има много. Освен разпространението на няколко вредни инвазивни растителни вида, типичен пример за това колко е важно да се спазят процедурите по чл. 67 е допускането на отглеждане на американски норки за кожи в страната.

Поради силната инвазивност на вида, системното/случайно изпускане на норки от фермите създава значителни рискове за биологичното разнообразие, екосистемите и местообитанията. Разходите по овладяване на популацията, контрола, справяне с нанесените щети и научните изследвания и програми следва да се покрият от МОСВ съгласно чл. 67а. Въпреки последвалите действия и извършени разходи, щетите за природата е възможно да са необратими. Ето защо категорично се противопоставяме на поправката в § 15, като настояваме не просто да не се променя текста, а и да се прилага с цялата си правна сила.

В проектозакона съществуват текстове, които лишават гражданите от участие в обществени обсъждания при промяна предмета и целите за опазване в заповедта за защитена зона.

Остро възразяваме и срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони ще се определят по “преценка на Министъра”, а не от “целите за опазване на защитената зона”.

Не подкрепяме текстовете в проектозакона, с които се цели да се раздробят утвърдените защитени зони от Европа, като се правят планове за управление на ниво област, а не на ниво зона. Опасенията ни са, че защитените зони, като тези, които се намират в НП Рила, НП Централен Балкан и НП Витоша, понастоящем се управляват по правилата на националните и природни паркове, а приемане на промените, те ще бъдат разглеждани в рамките на различни териториални планове за управление на различни Регионални инспекции по околната среда и водите.

Изразяваме категорично несъгласие по отношение на създаването на консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от хора без опит и познания в биологията и екологията. Настояваме в тези съвети да се включат представители на организации, които имат екологични и биологични познания.

Считаме, че така предложеният проектозакон от МОСВ прокарва маргинални политики за определен кръг от хора и няма за цел да опази природата на България. Ролята на гражданите не е да следят постоянно действията на институциите, затова се обръщаме към Вас, като представители на гражданите, да ангажирате необходимия ресурс и да прекратите лошите практики, които са в ущърб на природата и обществото.

Според нас е необходимо цялостно преосмисляне на националната политика за опазване на биоразнообразието, като отправната точка е, че политиката за опазване на биоразнообразието е задължителна предпоставка за устойчиво развитие на обществото и че устойчиво развитие се постига само при съобразяване с природните дадености, когато се гради върху тях, а не обратното.

Въз основа на горното, настояваме:

– първо: МОСВ да оттегли проектозакона на ЗБР, отслабващ защитата на утвърдената Натура 2000 мрежа в България и тълкуващ превратно европейското екологично законодателство;

– второ: чрез научния и експертен потенциал, както и с участието на представители на гражданските организации, да се постави основата на една градивна политика за опазване на биологичното разнообразие в полза на цялото ни общество.


Написано от

Написано от

Стефан Димитров

Повече от блога ни

Към всички статии

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни Изборите за членове на  Европейски парламент на 9 юни са изключително важни, защото бъдещите евродепутати са тези, от който ще зависи приемането...

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Share This