fbpx

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за събиране, съхраняване и обработване на лични данни

от сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ („КАЖИ“)

 

С настоящата декларация в качеството ми на субект на лични данни и при условията на Регламент (ЕС) 2016/679,

ДЕКЛАРИРАМ

 

Съгласието си  да предоставя на администратора СНЦ   „КАЖИ“,   с  ЕИК: 177163178 и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тунджа“ No 3, ет.3, ап.7, следните свои лични данни, които той да събира, съхранява и обработва, а именно: име, фамилия, адрес на електронна поща и работна позиция при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Заявявам, че при промяна на личните ми данни в срока на обработване ще уведомя писмено администратора сдружение „КАЖИ“.

Запознат(а) съм, че:

 1. Целта на обработване на личните данни е настоящата анкета, а именно: проучване на
  текущото   положение   в   учебните   заведения   по   отношение   на   опитите     с   животни   и
  мнението на студентите/преподавателите за това.
 2. Предоставените от мен лични данни ще се обработват и съхраняват единствено във връзка с за целите на настоящата анкета.
 3. Достъп до личните ми данни ще има администраторът сдружение „КАЖИ“.
 4. Личните ми данни ще бъдат съхранявани за минималния срок, абсолютно необходим за постигане на целите на обработването. След изтичане на срока за съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по надлежния ред.
 5. Непредоставянето на лични данни може да доведе до невъзможност за участие в настоящата анкета.
 6. Имам правото да оттегля даденото от мен съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено от мен съгласие преди неговото оттегляне.

Запознат(а) съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права:

 1. на достъп до личните си данни;
 2. да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни или непълни;
 3. да поискам изтриване (право „да бъдеш забравен“) на свързаните с мен лични данни, когато:
 • личните ми данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегля своето съгласие и няма друго правно основание за обработването;
 • възразя срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните ми данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните ми данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 1. да изискам ограничаване на обработването, когато:
 • личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът следва да провери точността на личните данни;
 • обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • съм възразил срещу обработването – в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.
 1. правото си на преносимост на личните ми данни – правото да получа личните данни, които  съм предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването се извършва по автоматизиран начин.

Запознат(а) съм с правото си да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране („профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице), което поражда правни последствия за мен или по подобен начин ме засяга в значителна степен, освен ако решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор между мен и администратор или се основава на изричното мое съгласие.

Запознат(а) съм с правото си на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Уведомен(а) съм за следната информация по отношение на администратора на лични данни:

Сдружение „КАЖИ“,   с  ЕИК: 177163178 и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тунджа“ No3, ет.3, ап.7, представлявано от Петя Алтимирска, в качеството на председател на Управителния съвет.

Телефон за контакт: +359 895 760 754

Електронен адрес:

Интернет страница: https://caai.bg/