fbpx

Становище на Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ)

сеп. 7, 2022 | Прессъобщения, Ферми за кожи

Становище

на сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ)

Във връзка с определение на ВАС №7624/05.08.2022 за спиране на предварителното изпълнение на заповедта на МОСВ за забрана на развъждането и вноса на американска норка.

Наскоро стана ясно, че забраната за развъждане и внос на Американски норка, която на практика целеше да сведе до минимум вредите от норковъдството, спира да действа поради определение на Върховния административен съд (ВАС). С това определение се спира предварителното изпълнение на заповедта на МОСВ за забрана на развъждането и вноса на Американска норка.

Делото по жалбата на норковъдите срещу заповедта може да се проточи и с години. През това време заповедта няма да е в сила. Това означава, че в началото на следващата година ново поколение от близо 130 000 норки ще бъде родено във фермата за кожи до село Маджерито.

Като засегната страна и организация за защита на животните и Природата, Сдружение „КАЖИ“ изразява своето възмущение и несъгласие с определението на ВАС и посочените в него мотиви.

Нещо повече, според нас определението поражда основателни съмнения за спиране на предварителното изпълнение на заповедта в противоречие с материалния закон и в услуга на частен интерес.

Определението не съдържа нито изречение, в което да описва държавния и обществен интерес, който защитава заповедта. Нито пък съпоставя този обществен интерес с частния.

Съдът погазва основни правни начала и демонстрира пълно пренебрежение към опазването на околната среда и биоразнообразие, живот и здраве на населението, хуманно отношение към животните, както и загуба на финансови държавни средства.

Всички мотиви за издаване на заповедта и нейното предварително изпълнение са изцяло пренебрегнати в определението.

За съжаление това определение е едно доказателство за завладяната от частни интереси държава и в частност съдебна система.

***

Със свое Определение №7624/05.08.2022 г. по административно дело № 6852 / 2022 г. Върховният административен съд (ВАС) на Република България, по частна жалба на „Фармпро“ ООД, спира допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите, с която е забранен вноса и развъждането на Американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на Република България.

Когато законът разпорежда предварителното изпълнение, той защитава особено важни държавни и обществени интереси, които са с приоритет пред интересите на частноправните субекти, докато е висящо производството по оспорването на законосъобразността на общия административен акт. В този случай изпълнението на акта може да бъде спряно само и единствено при доказано надделяване на засягането на частен интерес, спрямо защитавания с акта особено важен държавен и обществен интерес.

В този смисъл е и константната съдебна практика на ВАС: Определение № 14042 от 15.11.2018 г. по адм. д. № 13647 / 2018 на Върховния административен съд; Определение № 1988 от 14.02.2018 г. по адм. д. № 1904/2018 на Върховния административен съд; Определение № 7589 от 17.06.2020 г. по адм. д. № 5426/2020 на Върховния административен съд и др.

Превес следва да бъде даден на защитения от закона интерес по опазване на дивата природа, съществуването на местни видове от дивата флора, фауна и микота, съобразно целта определена в чл. 67, ал. 4, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, на каквото правно основание е издадена оспорената заповед. Това именно са и част мотивите, с които Административен съд – София-град (АССГ), като първа инстанция, е отхвърлил искането на „Фармпро“ ООД за спиране на предварителното изпълнение на заповедта.

С оглед възприетото с Тълкувателно решение № 5/2009 г. на ОС на ВАС, за да се приеме, че съществува основание за спиране незабавното изпълнение на Заповед № РД-449 от 31.05.2022 г., издадена от министъра на околната среда и водите, „Фармпро“ ООД следва да установи накърняването на особено важен интерес, противопоставим на значимите права, които законът охранява, т.е. да се установи:

  • липсата на предпоставките по чл. 60, ал. 1 АПК – че предварителното изпълнение се налага „за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси…..“;
  • вида, размера и вероятността за настъпване на твърдените от дружеството вреди от изпълнението, за да се прецени дали са значителни като основание за спирането.

ВАС, разглеждащ искането на „Фармпро“ ООД, за отмяната на Определение №5538/11.07.2022 г., постановено по адм. д. № 6299 по описа на Административен съд София – град (АССГ) за 2022 г., с което е  отхвърлено направеното от дружеството искане за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД-449 от 31.05.2022 г., издадена от министъра на околната среда и водите, e следвало да прецени дали защитата на частния интерес на молителя може да бъде противопоставена на обществения интерес и да го преодолее.

Подобно надделяване не е описано и аргументирано в определението на ВАС. Определението е препис на доводите на „Фармпро“ ООД, без каквато и да било обективна проверка на същите.

При произнасянето по направеното искане за спиране на изпълнението на оспорената заповед, съдът не е извършил дължимия анализ, нещо повече –  не са представени доказателства, а само твърдения в тази насока.

В определението на ВАС се съдържа единствено описание на потенциалните вреди за „Фармпро“ ООД, които самото дружество твърди. Няма доказателства, че трета независима страна е потвърдила твърдените от дружеството вреди. Няма данни за оценка на посочените в определението финансови вреди. Няма доказателства и за твърдяната загуба на селекция на животните, доколкото заповедта не изисква умъртвяване на всички животни, а само спиране на развъждането им.

Настъпването вредата следва да е достатъчно вероятно. За вероятността от настъпването на вредата и за възможния й размер трябва да бъдат представени доказателства, а не само да има твърдения в тази насока.

В пълно противоречие с извършваната от Фармпро“ ООД до този момент дейност се явяват следните твърдения, възприети безкритично и без никакви доказателства от съда:

        1. Твърдението на Фармпро“ ООД за възможното настъпване на значителни имуществени вреди за периода до 2027 г., от които: пропуснати ползи за 2023 г. в размер на 6297772,60 лв. (във връзка с нереализиране на приходи по договор с „Кронос агро трейд“ ЕООД), нарастващи за периода до 2027 г. и финансови загуби в размер на 7540320,00 евро само за 2023 г. (евентуални неустойки по същия договор поради неизпълнение на задължения).

От публично обявените в Търговския регистър годишни финансови отчети (ГФО) на дружеството се установява:

  • между 2015 и 2020 г. дружеството работи трайно на загуба и за тези пет години
  • счетоводната загуба нараства с общо 1,156 млн. лв., което води до отрицателен собствен капитал (-1,133 млн. лв.). Дружеството е силно задлъжняло, като  между 2015 г. и 2020 г. размерът на задълженията му са се увеличили със 157% и са надхвърлили 30 млн. лв.2. Твърдението на „Фармпро“ ООД за загуба на работни места

Наетите лица във „Фармпро“ ООД, по информация от Министерство на здравеопазването в отговор на писмо вх. № 63-00-286/15.12.2020 г., са 33. Няма данни каква част от тези лица са пряко заети във фермата за добив на кожи, тъй като е възможно дружеството да развива и друга стопанска дейност. По данни Доклад с рег. № 93-3171/02.02.2021г. от извършена от служители на МЗГ проверка в животновъден обект за отглеждането на животни за ценни кожи, стопанисван от фирма „Фармпро“ ООД работещите лица са между 30 и 40, като е налице текучество на персонала.

В тази насока „Фармпро“ ООД не доказва каквато и да е вероятност от настъпване на твърдяната вреда, каквото е изискването на чл.166, ал.2 от АПК. Задължението за установяване на това обстоятелство е в негова тежест.

В противоречие с константната съдебна практика на ВАС, решаващият състав се произнася, че е „неправилна и извършената преценка от първоинстанционния съд, че твърдените от „Фармпро“ ООД във вид на финансови загуби вреди не са от естество да бъдат противопоставени на защитения от закона обществен интерес…“.

Като значителна и труднопоправима вреда може да се определи само такава увреда, която не може да бъде репарирана по обезщетителен ред. В случая са релевирани твърдения, които сочат на вреда, която при евентуална отмяна на акта може да бъде обезщетена по реда на особеното административно производство по Глава единадесета от АПК. Материалният интерес е оценим и в случай на успешно оспорване на заповедта, Фармпро“ ООД има право на обезщетение за вреди, които няма да бъдат значителни и трудно поправими по смисъла на закона. В този смисъл правилно частния интерес не е приоритетен и противопоставим на обществения интерес – Определение № 726 от 16.01.2013 г. по адм. д. № 3/2013 на Върховния административен съд,  Петчленен състав – I колегия.

Определението не съдържа нито изречение, в което да описва държавния и обществен интерес, който защитава заповедта, нито има каквото и да било обективно сравнение между този интерес и частния интерес на „Фармпро“ ООД, въпреки това ВАС се произнася, че „спирането на изпълнението на заповедта няма да накърни обществения интерес в степен, съпоставима с вредите, които ще настъпят за „Фармпро“ ООД в случай, че незабавното изпълнение на заповедта не бъде спряно“.

За случая е наложително да се съпоставят личните с обществените интереси. Едва ли личните интереси са приоритетни или равни на обществените, когато се касае до пълното отчитане на съображенията за околната среда като спешен морален, икономически и екологичен императив.

Определението на ВАС поражда основателни съмнения за спиране на предварителното изпълнение на заповедта в противоречие с материалния закон и в услуга на частен интерес.

Всички мотиви за издаване на заповедта и нейното предварително изпълнение са изцяло пренебрегнати в определението.

Съдът погазва основни правни начала и демонстрира пълно пренебрежение към опазването на околната среда и биоразнообразие, живот и здраве на населението, хуманно отношение към животните, както и загуба на финансови държавни средства.

За съжаление това определение е едно доказателство за завладяната от частни интереси държава и в частност съдебна система.

Въпреки че частният интерес на дружеството, обоснован единствено от икономически показатели, не може да се противопостави на обществения интерес, определението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Според Конституционния съд „правото на свободна стопанска инициатива няма абсолютен характер“. Нормата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията защитава възможността на субектите да участват в стопанския живот, но не издига тази възможност над другите принципи, залегнали в Конституцията. Конституционният съд се е произнесъл в този смисъл в свои решения, като: Решение № 18 от 1997 г. и Решение № 6 от Решение № 6 от 25 февруари 1997 г., Решение № 10 от 25.06.1999 г. Законодателят има правомощието да очертае конкретни рамки при установяване принципа на свободната стопанска инициатива в отделните сфери на икономическия и социалния живот. Налагането на едни или други ограничения не противоречи на Конституцията, ако са въведени с цел защита на обществения интерес и ако отговарят на законодателната целесъобразност, какъвто безспорно е и настоящият случай. Това още повече е така и на фона на Решение № 6 от 1997 г. Конституционният съд е намерил за необходимо да подчертае, че правото на свободна стопанска инициатива няма абсолютен характер и че тази инициатива може да бъде ограничавана винаги в хипотезите на чл. 57, ал. 2 и 3 от Конституцията, което несъмнено е в унисон с един от основните конституционни принципи – защита на обществения интерес. Въвеждането от законодателя на някои определени изисквания (ограничения), когато с това не се нарушава Конституцията, е въпрос на целесъобразност и ефективна защита на обществения интерес (Решение № 10 от 25.06.1999 г. на КС на РБ по конст. д. № 36/98 г.).

 

Петя Алтимирска                                                                    01 септември 2022 г.
Председател на УС на СНЦ „КАЖИ“

 

 

Написано от

Написано от

Петя Алтимирска

Повече от блога ни

Към всички статии

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни Изборите за членове на  Европейски парламент на 9 юни са изключително важни, защото бъдещите евродепутати са тези, от който ще зависи приемането...

Share This